การแก้ปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
"ร้อยพลังสร้างสังคมดี" คือ การทำงานร่วมกันระหว่างภาคีภาคสังคม ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคสื่อ ภาควิชาการ และภาครัฐ

เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และธรรมาภิบาล ด้วยการสร้างความร่วมมือ
เชื่อมต่อทรัพยากร และสื่อสารกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง ‘สังคมแห่งการอยู่ดีมีสุข’

ไม่เอาแล้วกับ
โอกาสทางการศึกษา
ที่ไม่เท่าเทียม

ไม่เอาแล้วกับ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ซ้ำซาก

ไม่เอาแล้วกับ
การทิ้งคนอ่อนแอ
ไว้ข้างหลัง

ไม่เอาแล้วกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ย้อนกลับมาทำร้ายเรา

ไม่เอาแล้วกับ
"การอยู่ในสังคมที่ไม่น่าอยู่"

ถ้าไม่อยากอยู่ใน "ความผิดหวังซํ้าซาก"
คุณเปลี่ยนมันได้

คุณอยากทำอะไร

ให้สังคมนี้ดีขึ้น?